Direct contact: +31 35 601 50 80 info@vandergoen.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over (de verjaring van) uw vordering.

Stuiten van de verjaring

Om te voorkomen dat een vordering verjaart kan de schuldeiser de verjaring stuiten. Dit is een eenzijdige rechtshandeling. Stuiting houdt in dat een lopende verjaring afgebroken wordt in die zin dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de volgende dag. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen rechtsvorderingen tot nakoming van verbintenissen en andere rechtsvorderingen.

Rechtsvorderingen tot nakoming van verbintenissen worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Voorts stuit het instellen van een eis (die, kort gezegd, tot toewijzing leidt), alsmede iedere andere daad van rechtsvervolging van de zijde van de gerechtigde de verjaring. Bij erkenning door de schuldenaar van de vordering wordt de verjaring eveneens gestuit.

In genoemde schriftelijke mededeling moet een duidelijke waarschuwing gegeven worden aan de schuldenaar, inhoudende dat hij moet blijven beschikken over de gegevens en het bewijsmateriaal, ook al is de verjaringstermijn verstreken. Dit, zodat hij zich zal kunnen verweren wanneer de schuldeiser zich op zijn vordering beroept.

Andere rechtsvorderingen kunnen gestuit worden door een schriftelijke aanmaning. Dit heeft echter slechts stuitende werking wanneer er binnen zes maanden, na deze aanmaning, een daad van rechtsvervolging volgt.